Kruisweg begijnhof Lier – statie 13

Draaien we bij de twaalfde statie nu naar links en wandelen we tot op het kruispunt met de Wezenstraat, dan vinden we de 13e statie tegen de witte voorgevel van het linkerhuis.

XIII. Jezus wordt van het kruis afgenomen.

In Maria’s moederarmen
Vlijen vrome mannen zacht,
Hem die door zijn groot’erbarmen
‘t Leven zelfs ten offer bracht.”

Kruisiging was in die tijd geen ongewone straf. Meestal lieten de Romeinen de gestorvenen hangen, ten prooi aan aaseters. Jozef van Arimathea krijgt van Pilatus toestemming om het lichaam te begraven. Deze Jozef was volgens Johannes in het geheim een volgeling van Jezus: “[..] die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vreze der Joden [..]” (Johannes 19:38)

Naar de Website van de Kapucijnen in Nederland:

Maria ontvangt Jezus terug.
Dezelfde schoot die Hem eens heeft gebaard, is nu zijn rustplaats.
Wat we zien is een terechtgestelde, die eindelijk van zijn lijden verlost is; wat we verwachten is zijn opstanding.

Veel plaatsen op de wereld zijn bezaaid met doden, slachtoffers van ziekten en ongelukken, van moord en doodslag, van oorlogen en aanslagen.
Hiermee is hun leven niet ten einde; hun wacht een nieuwe toekomst, een nieuw leven, niet meer aan te tasten door de macht van het kwade.

Eeuwige God,
velen hebben de goede strijd gestreden en zijn in afwachting van hun nieuwe leven, anderen hebben zich misdragen, maar ook hun wensen wij vrede en alle goeds,
laat hen die delen in uw lijden,
ooit delen in uw verrijzenis en verheerlijking,
en breng allen die anderen kwaad doen, tot bekering.
Amen.

Volgende statie >

Gerelateerde artikelen