Kruisweg begijnhof Lier – statie 12

Draaien we ons – staande aan statie elf – naar rechts, dan zien we aan de overkant van de Sint-Margarethastraat statie 12 hangen.

XII. Jezus sterft aan het kruis.

Buigt uw hoofden, vouwt uw handen,
Ach, mijn Jesus is niet meer!…
Heiligste der offeranden
Gij verzoent den Hemelheer!”

Bovenop het kruis werd een bordje met de letters I N R I bevestigd: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Latijn voor Jezus van Nazareth, koning der joden. Spottend bedoeld weliswaar. “En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOI, ELOI, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten? […] En Jezus, een grote stem van Zich gegeven hebbende, gaf den geest.” (Marcus 15:33-41)

Naar de Website van de Kapucijnen in Nederland:

Toen riep Jezus met luide stem: Vader, in uw handen leg ik heel mijn leven.
Na deze woorden boog hij het hoofd en stierf.
Iedereen sterft eens. Een christen staat door Jezus vaak oog in oog met het sterven als een volledige overgave aan God.
Sterven is niet iets wat je overkomt, maar iets dat je zelf doet, aan de hand van Jezus je overgeven aan God de Vader.

Door zijn dood heeft Jezus ons allen tot God gebracht, tot de bron van het leven en de vreugde.
Door ons in geloof aan Jezus toe te vertrouwen voltrekt zich zijn verlossing in ons, ongeacht wie we zijn.

Eeuwige God,
heel de wereld snakt naar de voltooiing van de verlossing, naar recht voor de rechtelozen, naar bekering van degenen die zich misdragen.
laat hen die delen in uw lijden,
ooit delen in uw verrijzenis en verheerlijking,
en breng allen die anderen kwaad doen, tot bekering.
Amen.

Volgende statie >

Gerelateerde artikelen